Organisatie

De Lovie vzw is een sociale organisatie die ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap of andere beperking. Ook mensen met bijkomende noden als gevolg van een autismespectrumstoornis, psychische kwetsbaarheid, medische of fysieke problematiek, dementie … kunnen bij ons terecht.

Wij zetten in op flexibele ondersteuningsvormen op maat van de zorgvrager en zijn netwerk:
van mobiele begeleiding (Mobius) tot continue ondersteuning 24/24u.

De Lovie vzw streeft naar duurzame, kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening. Dit betekent onder meer: een dynamisch personeelsbeleid, processen optimaliseren, samenwerken met partners binnen en buiten de sector en regionale overheden.

Zorginspectie

Wij bouwen aan een organisatie die ondersteuning biedt vanuit een warm hart, zorgzame handen en gezond verstand. Wij kunnen daarbij eigen keuzes maken op het vlak van kwaliteit van zorg, maar er is ook heel wat regelgeving waarop wordt toegezien door verschillende diensten: de Arbeidsinspectie voor personeelsaangelegenheden, het Voedselagentschap voor (o.a.) hygiëne in de keuken … Voor de directe dienstverlening komt Zorginspectie langs. Deze inspectie komt minstens jaarlijks op bezoek, aangekondigd en onaangekondigd, om onze hulp- en dienstverlening onder de loep te nemen. De inspecteur doet dan een rondgang in een of meerdere locaties en bevraagt personen die we ondersteunen, begeleiders en andere collega’s.

Grote aandachtspunten zijn:

  • Veiligheid (bv. Zit de medicatie achter slot?);
  • Privacy (bv. Klopt de begeleiding voor ze een kamer binnen gaan?);
  • Handelingsplannen (bv. Worden de handelingsplannen tijdig besproken en aangepast?);
  • Vrijheidsbeperkende maatregelen (bv. Wat doen we bij crisissituaties?);
  • Inspraak van en overleg met de context (bv. Zijn er klachten vanuit het netwerk en hoe worden die behandeld?).

Van een inspectiebezoek krijgen wij steeds een uitvoerig verslag. Wanneer er zaken niet in orde zijn, zorgen we voor de nodige verbeteracties. Ook deze worden opgevolgd door Zorginspectie.

Voor meer info over dit onderwerp kan je terecht bij Joris Marrecau (kwaliteitscoördinator) via mail naar joris.marrecau@delovie.be of een van de contextmedewerkers. Zie ook: https://www.vlaanderen.be/departement-zorg/zorginspectie.

Partners

De Lovie vzw is een vergunde zorgaanbieder van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Meer info op www.vaph.be.

 

De Lovie vzw is lid van Kwaito.
‘Kwaito is een coöperatieve vennootschap van sociale ondernemers die ondersteuning biedt aan kwetsbare groepen in de samenleving. We verschuiven het model van ‘de persoon centraal’ naar ‘de persoon en zijn omgeving centraal’. Kwaito staat voor kwalitatief, innovatief en toekomstgericht ondernemerschap. We willen invulling geven aan begrippen zoals solidariteit, inclusiviteit en duurzaamheid en zo het beleid mee bepalen rond mensen met een kwetsbaarheid.’

 

 

 

 

 

De Lovie vzw is partner van Modem.
Modem is een expertnetwerk in innovatieve assistieve technologie dat maximale participatie beoogt voor iedereen met een beperking in Vlaanderen.

 

 

 

De Lovie vzw maakt deel uit van Werkburo Vlaanderen dat een garantie wil bieden voor de goede praktijk van Begeleid Werk. Het Werkburo wil een actieve en sturende rol opnemen om de goede praktijk van Begeleid Werk verder te verspreiden.

Begeleid werk biedt personen met een beperking de kans om binnen het reguliere arbeidscircuit arbeid op maat uit te voeren, onder begeleiding van een jobcoach. Begeleid werk kan variëren van enkele uren tot enkele dagen per week. Aan deze arbeid zijn voor de werkgever geen loonkosten verbonden. Integendeel: begeleid werk heeft een maatschappelijke meerwaarde. Het verbindt mensen, creëert kansen en respecteert diversiteit.

Begeleid werk opstarten gebeurt in verschillende stappen onder begeleiding van een jobcoach van het Werburo. Hierbij wordt de methodiek van ‘Supported Employment’ gebruikt. De persoon zelf en de werkgever worden gedurende het hele traject bijgestaan, zowel inhoudelijk als administratief.

Naast begeleid werk beschikken onze jobcoaches ook over de nodige kwalificaties om werk- en zorgtrajecten binnen arbeidszorg te ondersteunen.

 

 

 

 

De Lovie vzw is lid van het Vlaams Platform Begeleid Werken.

 

 

 

 

De Lovie vzw is lid van de Stuurgroep Vroegtijdige Zorgplanning.

 

 

 

 

 

 

De Lovie vzw is lid van SYNAPS 2.0, het West-Vlaams intersectoraal samenwerkingsverband dat de dienstverlening aan personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) wenst te bevorderen. Het samenwerkingsverband stelt zich tot doel om diensten en organisaties uit de provincie te steunen in het ontwikkelen van kennis en deskundigheid ten aanzien van personen met NAH.